Obchodní podmínky kurzů

Prosíme, přečtěte si pozorně obchodní podmínky týkající se našich kurzů a workshopů. Dozvíte se zde důležité informace o odstoupení od smlouvy nebo na co zpracováváme vaše údaje zadané do přihlašovacího formuláře.

Obchodní podmínky kurzů

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále “podmínky” nebo “OP”) platí pro nákup na webové stránce www.sushimarket.cz/kurzy

 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je sushi market s.r.o. (dále jen “organizátor”), sídlem V Průchodní 377/2, Brno, 602 00, IČ 03720292, DIČ: CZ03720292 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném na Krajském soudu v Brně, oddíl C, vložka 86445 a kupujícího (dále jen „účastník“). Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.sushimarket.cz.

 4. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy účastník přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou účastníka a organizátor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může účastník najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

PŘEDMĚT SMLOUVY, OBJEDNÁVKA

Předmět smlouvy, označení produktu a cena

 1. Předmětem smlouvy je nákup a prodej živých akcí - workshopů a kurzů. Jejich specifikace a jednotlivé varianty, včetně jejich obsahu, jsou uvedeny na webových stránkách www.sushimarket.cz.

 2. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou  uvedené na vybraném webovém rozhraní organizátora. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

Objednávka

 1. Smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem vzniká odesláním závazné přihlášky na kurz. Přihlášku odešle zákazník prostřednictvím elektronického formuláře na www.sushimarket.cz, kliknutím na tlačítko „Objednat kurz“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a organizátorem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky účastník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři.

 

CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

 1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedena na vybraném webovém rozhraní organizátora.

 2. Organizátor vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy účastníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Organizátor je plátcem daně z přidané hodnoty.

 3. Platbu za kurz nebo workshop je možné uhradit bankovním převodem nebo hotovostním vkladem na účet vedený u Československá obchodní banka a.s., Radlická 333/150, číslo účtu 268648641/0300.

 4. Kupní cena je splatná do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek účastníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet organizátora.

 

PODMÍNKY PRO KURZY A WORKSHOPY

 • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu v kurzech nebo workshopech (změna osnovy nebo harmonogramu kurzu, změna místa konání, změna učebního materiálu atd.). Všechny případné změny budou účastníkům kurzu nebo workshopu oznámeny e-mailem, telefonicky nebo SMS zprávou.

 • Organizátor si vyhrazuje právo nepořádat kurz nebo workshop v případě nedosažení minimálního počtu účastníků, který je uveden v oznámení o konání kurzu nebo workshopu a nabídnout přihlášeným účastníkům možnost absolvovat objednaný kurz nebo workshop v náhradním termínu.

 • Organizátor může z důvodu naplnění kapacit kurzu nebo workshopu od smlouvy odstoupit v následujících případech: a) jestliže přihlášený účastník neuhradil ve stanovené lhůtě účastnický poplatek, může být nahrazen jiným účastníkem, b) jestliže byla kapacita kurzu naplněna ještě před připsáním platby účastníka na účet organizátora a už není možné z kapacitních důvodů počet účastníků zvýšit. Přednost mají dříve platící účastníci. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet organizátora.


STORNO PODMÍNKY

V případě, že se nemůžete zúčastnit, se ozvěte obratem lektorce Margitě Havlíkové na margita@sushimarket.cz a uveďte v e-mailu Vaše jméno a dále název kurzu a rezervovaný termín.

V případě zrušení workshopu z naší strany Vám nabídneme náhradní termín.

 • Účastník zruší účast více než 14 dní před konáním akce

- Účastník neplatí žádný administrativní storno poplatek, ale vybere si z nabídky aktuálních termínů kurzů na stránce www.sushimarket.cz.

 •  Účastník zruší účast méně než 7 dní před konáním akce

- Vzniká storno 50 % z uhrazené částky a zbytek uhrazené částky se převádí na nově vybraný termín z aktuální nabídky volných termínů.

- Pokud účastník neabsolvuje jiný termín do 1 roku od zaplacení kurzovného, předplacená částka propadá.

 V případě, že za sebe seženete jiného účastníka, storno poplatek se neúčtuje. Pouze nám dejte o této skutečnosti vědět na margita@sushimarket.cz.

 • Účastník se na kurz bez předchozí domluvy vůbec nedostaví

- Vzniká storno ve výši 100%.

 • Odstoupení od smlouvy ze strany organizátora

Organizátor je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení účastníka s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE

Je-li účastník spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být organizátorovi odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

 • Odešlete prosím email na margita@sushimarket.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

 • Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

 • Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

OCHRANA ÚDAJŮ

Organizátor se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s účastníkem. Detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

 1. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k zasílání newsletteru s dodatkovou nabídkou zboží a služeb týkající se japonské kuchyně. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

 2. Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, směřujte je na margita@sushimarket.cz, kde Vám jsme k dispozici v případě žádosti o informace, ale i podnětů nebo stížností.

 3. Získávání a zpracovávání osobních údajů
  Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

 4. Možnost odhlášení
  Vaše údaje použijeme k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů a případně údajů třetí osoby, pokud je kupující pouze zprostředkovatelem platby a kurzu se zúčastní osoba třetí, do databáze organizátora, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro zaslání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu, prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let

Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Vyplněním přihlašovacího formuláře zákazník souhlasí s tím, že bude organizátor na školení fotografovat a tyto snímky využije k propagaci dalších školení.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.1.

 2. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

 3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 4. Toto znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. ledna 2016.

»Přejít na stránku kurzů.

Košík